Oferty pracy

ofert pracy:

Katowice dnia 14.08.2018r

 Ogłoszenie o naborze SP44.12.1.2018

Szkoła Podstawowa nr 44im. Marii Curie –Skłodowskiej w Katowicach, ul. Morawa 86

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44  w Katowicach

poszukuje kandydatów na:

stanowisko urzędnicze

REFERENT

w Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach

zatrudnienie  od  01.09.2018r.  -31.08.2019r.-  1/4 etatu

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: co najmniej średnie lub wyższe,
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, makra, tabele przestawne, Internet, poczta elektroniczna),
 • znajomość przepisów o rachunkowości i szczególnych zasad rachunkowości oraz  planów kont dla  budżetu  państwa, budżetu  jednostek samorządu  terytorialnego oraz niektórych  jednostek sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o podatku VAT
 • znajomość przepisów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • umiejętności analityczne,
 • dokładność, precyzja,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • systematyczność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 1. Wymagania dodatkowe -pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku

 III Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

Warunki pracy  na proponowanym stanowisku obejmują między innymi :

 • pracę w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Morawa86, Brynicy 7 – budynki bez windy
 • wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze

IV Zakres zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • kontrolowanie kwalifikowalności realizowanych wydatków
 • prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentów finansowo- księgowych  do celów kontrolnych.
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, kontrola stanów kont, uzgadnianie z Centrum Usług Wspólnych

V Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV,
 • podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz.922 ze zm.).

Dokumenty, w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem „oferta pracy na konkurs SP44.12.1.2018 ” należy składać do 24. 08. 2018 do godziny 15.00 w Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach przy ul. Morawa 86 lub Brynicy 7.

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odesłane kandydatom za pośrednictwem poczty.

Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, po upływie  tego terminu zostaną  zniszczone.

Kandydat/ka wybrany/a do zatrudnienia, przed podjęciem pracy, będzie zobowiązany/a dostarczyć zaświadczenie, uzyskane z KRK, na własny koszt, potwierdzające niekaralność, wcześniej zadeklarowaną w stosownym oświadczeniu.

Dodatkowe informacje : Tel. 32 2569887

Szkoła Podstawowa nr 44 w Katowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu z ważnych przyczyn.

Aktualizacja informacji 14.08.2018r.: M. Marciniak

Wytworzenie informacji 21.12.2017: U. Kaprusiak
Udostępnienie informacji 21.12.2017: M Marciniak