Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach przekazuje informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz informuje o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie – Skłodowskiej z siedzibą w Katowicach, przy ul. Morawa 86, 40 – 354 Katowice (zwana dalej „szkołą”).
 2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni pan Agata Gabłońska, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. dostępu do swoich danych osobowych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
  6. wycofanie zgody, w przypadku jej wyrażenia (skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody),
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualizacja informacji 14.11.2019r.: M. Marciniak

Wytworzenie informacji 14.11.2019r: K. Baron
Udostępnienie informacji 14.11.2019r: M Marciniak